Szabó Jenő: Borexportunk fényes lapjai

Egy hónappal a statisztikai évzárta előtt a 2020-as időarányos, 1-11 havi élelmiszergazdasági kivitel, a Koronavírus járványtól, tudtommal nem sújtott, amúgy évtizedes rekordot képviselő 2019 évi, azonos időszaki kiviteli szinthez képest mintegy 174 millió eurós többletet mutat. A 2%-nyi többlethez a bortermékek kivitele közel 13%-os növekmény mellett, 13 millió euróval járult hozzá.

 –          o          –

A 112,7 millió eurós borexportunk a 8,8 milliárd eurós, időszaki élelmiszergazdasági kivitelnek mindössze az 1,3%-át adja. Borexportunk 13 millió eurós többlet export árbevételének az értékét azonban nem ez a szerénynek tűnő értékmérő adja, hanem az, hogy a 174 millió eurós teljes, 2020-as (1-11 havi) exporttöbbletnek a 7,5%-át a borexport adja. Konkrétabban fogalmazva ez az 1,3%-nyi exportértékű termékkör az export részarányánál közel hatszor nagyobb súllyal esik latba az időarányos exporttöbblet kialakításában.

Az említett 112,7 millió eurós borexportunkon belül a palackozott borok kivitele 2,2%-kal bővülve megközelítette az 50 millió eurót, a hordós bor kivitele pedig 17,6%-os növekmény mellett a 34 millió eurós kiviteli szinthez közelít. Az exportmennyiség a 2019 évi 1-11 havi, egy millió hektoliterrel szemben 2020, azonos időszakában, 21%-os növekmény mellett megközelítette az 1,3 millió hektolitert, melyből mintegy 610 ezer hektoliter, hordós borként, 320 ezer hektoliter pedig palackozott borként került külpiacra.

A borimportunk ugyanebben az időszakban, értékben az exportérték 20%-át közelítette alulról. Más oldalról nézve a borexportunk kiviteli értéke ötszörösen múlta felül a borimport értékét. Mennyiségi tekintetben igencsak más képet mutat az export és import mérlege. Az említett egy millió hektoliteres, 2019 évi időarányos borexport egytizedét közelítette csak az importbor mennyisége, ezzel szemben a majd negyedével csökkenő importmennyiség következtében az 2020 évi, 1-11 havi import az 122,6 ezer tonnás borexportnak csak a 6%-át tette ki.

Borexportunk fő szerkezeti elemei

Export 2019-1-11 (e. euró) Export 2020-1-11 (e. euró) Változás (%) Import 2019-1-11 (e. euró) Import 2020-1-11 (e. euró) Változás (%)
Bor összesen (KN 2204) 99.823,0 112.709 112,9 19.903,7 19.101,1 96,0
Pezsgő 6.574,3 5.661,8 86,1 6.585,0 7.034,6 106,8
Palackozott bor (KN 220421) 48.619,0 49.679,1 102,2 9.114,3 8.935,0 98,0
Bor, 2-10 liter között 3.687,2 3.795,9 102,9 73,4 81,3 110,8
Hordós bor KN 220429 28.755,1 33.827,7 117,6 1.300,2 271,4 20,9

Forrás: KSH

Borexportunk mintegy 13%-os bővülése mögött a palackos borexportunk szerény, 2,2%-os bővülése és a hordós borexport meglódulása, 17,6%-os növekedése húzódik meg. Az importtal való összevetésben meggyőző az export fölénye. Ezzel szemben a pezsgő esetében, értékben erősebb az import, hiszen az 5,6 millió eurós kivitellel szemben 7 millió eurót meghaladó a behozatal. Jóllehet mennyiségben az export jócskán meghaladja, mintegy háromszorosát teszi ki az importnak, de értékben mintegy 24%-os az import értéktöbblete. A statisztikai adatok mögé nehéz nézni, hiszen a márkanevekről nem szól a fáma (nevezetesen az adathalmaz), de egyértelmű, hogy a behozott pezsgők szortimentjét, az exportált termékünknél lányegesen magasabbra értékeli a hazai piac és a hazai fogyasztó.

Piaci átrendeződés a magyar borok külpiacán

Külön véve a palackozott és a hordós borok exportpiacát igencsak eltérő piaci sorrendeket találunk. Míg a palackozott boraink elsősorban a brit, a szlovák, a cseh, a német, a lengyel, a kínai, az amerikai (USA), az osztrák, a litván és az izraeli piacokon találtak vevőre, addig a hordós boraink elsősorban a szlovák, a német, a cseh, a brit, a francia, litván és az olasz piacon találtak fizetőképes keresletre. Az is jellegzetesség, hogy a 33,8 millió eurós hordós bor exportunk 60%-a földrajzi védettséggel rendelkező fehér borként hagyta el az országot. Nézzük a piaci hangsúlyokat e két fontos területen.

Palackos boraink exportpiacai (2019-2020, 1-11. hó)

Export, 2019, 1-11 hó Export, 2020, 1-11 hó Változás (%)
Egyesült Királyság 7 015,6 9026,8 128,7
Szlovákia 8796,7 7112,4 80,9
Cseh Köztársaság 6436,6 6214,1 96,5
Németország 5163,5 5916,9 114,6
Lengyelország 3742,6 3404,3 90,1
Kína 3332,1 2553,0 76,6
USA 1712,8 2252,5 131,5
Spanyolország 1944,8 1830,9 94,1
Franciaország 1538, 1580,0 102,7
Ausztria 873,3 1436,0 164,4
Összesen 48.619,0 49.679,1 102,2

Palackozott borok exportjában az öt, legjelentősebb piacunk kötötte le az exportunk 64%-át. Ezen belül a legjelentősebb felvevő piacnak számító brit piac amellett, hogy rendkívüli dinamikával, mintegy 29%-kal fejlődött 2020-ban, a palackos borexportunk 18%-át igényelte. Ebből is érzékelhető, hogy a 2020 Karácsony másnapján megkötött EU-Brit Kereskedelmi Megállapodás, a rendezett brit kiválást biztosító (BREXIT) kétoldalú Egyezmény, a Vám-Unió fennmaradását biztosítva a számunkra alapvető fontossággal bír.

Bár a palackozott boraink exportjában tapasztalható 64%-os magas brit, szlovák, cseh, német és lengyel piaci részarány túlzottnak tűnhet, de a teljes, palackos exportpalettát nézve érdemes megemlíteni, hogy palackozott boraink 2020-ban is több mint 90 ország piacaira jutottak el, ami arra utal, hogy a Kovid-19 járvány a boraink iránti keresletet összességében túlzottan nem korlátozta. A kétségtelenül tapasztalható, több helyütt tapasztalható keresletcsökkenést a pozitív irányú piaci kilengések többnyire kompenzálták.

Palackozott borok behozatalában is erős koncentrációt tapasztalhatunk, hiszen a két legjelentősebb importforrásként jegyzett olasz és német piacról származott a behozatal 57%-a. Kétségtelen tény ugyanakkor az is, hogy az olasz és német források mellett a szlovák, a francia és a spanyol import is számottevő nagyságrendet képviselt, hiszen így együtt ez az öt ország adta az import 82%-át.

Hordós bor piaci körkép

A 33,8 millió eurós hordós bor kivitelünk még a palackozott borok exportjánál tapasztalt piaci koncentráción is túltesz. Az első öt legjelentősebb piacot képező vevőkör ugyanis a teljes kivitel 88%-át reprezentálja.

Hordós borok exportpiacai (2019-2020, 1-11. hó)

Export, 2019, 1-11 hó Export, 2020, 1-11 hó Változás (%)
Szlovákia 6365,4 9718,5 152,7
Németország 9735,2 9094,5 93,4
Cseh Köztársaság 4557,2 5483,8 120,3
Egyesült Királyság 2970,2 2954,6 99,5
Franciaország 528,7 2491,0 4,7-szeres
Litvánia 2312,9 1060,7 45,9
Olaszország 1167,0 959,2 82,2
Ausztria 189,7 672,6 3,5-szeres
Fehéroroszország 9,5 404,6 43-szorors
Svájc 187,5 307,3 163,9
Svédország 216,0 241,4 111,8
Összesen 28.755,1 33.827,7 117,6

A statisztikai adatbázis (KSH) adatait nagyságrendi sorrendbe rendezve hektikus piaci körkép bontakozik ki. A másfélszeresére bővülő, legjelentősebb kereskedelmi partnernek tekinthető szlovák piacot a 20%-kal bővülő cseh piac követi, de a vonatkozó táblázatba rendezett piaci szereplők között akad jó néhány többszörös, akár több tízszeres piaci bővülést mutató partnerünk is. Mindemellett figyelmet érdemel a második legjelentősebb partnerünknek számító német piaci exportunk 7%-os csökkenése, a brit piac stagnálása és az olaszországi exportunk majd 18%-os csökkenése is ebben a termékkörben.

Borpiaci átrendeződés jelei

Az eddigiekből kitűnhetett, hogy az egykoron legjelentősebbnek mondható német, brit, skandináv export piacaink 2019, 2020-ra kissé háttérbe szorultak. A statisztikai adatokat időrendi sorrendbe rakva, a KSH adatbázisára támaszkodva érdemes nyomon követni az elmúl tíz év borpiaci átrendeződését.

Borexportunk fő piacainak időbeli átrendeződése

Szlovák Német Cseh Brit Lengyel Kína Román USA Kanada
2010 6684 12449 13016 10726 3455 1587 478 3949 2841
2011 10797 15266 9523 6837 3970 1911 2751 1381 1953
2012 9737 12824 7917 4787 3563 3213 2856 1989 2427
2013 8328 14008 7966 6926 3719 2908 2192 1667 2106
2014 9212 14309 9997 11345 3808 3098 2974 1758 2100
2015 8632 13125 11883 11930 3749 3385 4234 1743 2435
2016 10028 12545 12798 11619 5891 3884 4393 2440 2657
2017 13989 17881 15877 9521 5392 4037 4795 1987 2460
2018 24782 19912 19101 10827 5479 4621 5143 2043 2789
2019 21278 17747 13788 11591 4639 3715 3379 2004 2674
19,1-11 20003 16462 12306 10717 4256 3520 3126 1770 2563
20,1-11 25334 16474 13487 13047 4597 2856 2789 2289 2188

A vonatkozó táblázatban szereplő 9 borpiacunk fejlődési dinamikája rendkívüli eltéréseket mutat. Kérdésként is felmerülhet, hogy a sokáig piacvezetőnek számító német piac miként válhatott elsőből másodikká ebben a termékkörben. Ha a 2010 és 2020 közötti borexport adatokat nézzük, akkor szembetűnő, hogy a német piaci borexportunk, a csehekkel szemben már 2010-ben pozíciót vesztett. Azt követően azonban 2015-ig Németország a legjelentősebb borexport piacunk maradt. A 2016-os exportpiaci sorrendben a németek, ha hajszállal is, de ismét a csehek mögé szorultak. A 2017-es év szintén német előretörést hozott, majd 2018-ban egy lendületes, 77%-os borpiaci berobbanással a szlovákok a borpiacaink élére álltak. A 2020-as, 1-11 havi adatok is arra utalnak, hogy 2020-ban ismét a szlovákoknak áll a zászló, hiszen az időarányos kivitel 27%-os piacbővülésre utal. A 25,3 millió eurós, 2020-as, november végi szlovák piaci borexport nagyságrendet egyetlen felvevő piacunk sem közelítette meg.

Amennyiben a 2010-es adatokhoz, illetve az elmúlt tíz év leggyengébb exportadatához viszonyítjuk a 2020-as, időarányos borexport adatokat, úgy a szlovák piaci borexportunk 3,8-szeresére, a brit piaci borexportunk a bázishoz képest 2,7-szeresére, a román piaci kivitelünk pedig a 2010-es bázishoz képest 5,8-szersére bővült. A leggyengébb növekedési erélyt a kanadai borexportunk mutatta fel, miközben az USA-beli vásárlások csakúgy, mint a csehek és a kínaiak a bázisadatnak az 1,7-1,8-szeresét mutatták.

A kapcsolódó grafikonból egyértelműen kiviláglik, hogy a borexportunk 2018-ban rendkívüli évet zárt, de minden esély meg van arra, hogy az akkori exportszintet a 2020-as évi kivitel meghaladja.

Budapest, 2021. február 8.

Összeállította: Szabó Jenő

MELLÉKLET

Palackozott bor importunk zöme alapvetően más körökből származik, bár van némi étfedés.

Borimport, 2019, 1-11 hó Borimport, 2020, 1-11 hó Változás (%)
Olaszország 2550,6 2662,4 104,4
Németország 2391,9 2450,8 102,8
Szlovákia 754,1 929,5 123,3
Franciaország 952,7 816,7 85,7
Spanyolország 558,4 477,8 85,6
Görögország 354,5 309,0 87,2
Egyesült Királyság 211,4 205,0 97,0
Új-Zéland 129,2 150,8 117,6
Argentína 158,8 150,6 94,8
Portugália 169,3 137,3 81,1
Ausztria 100,9 124,6 123,5
Chile 209,0 94,4 45,2
Összesen 9.114,3 8.935,0 98,0

Forrás: KSH