A szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulás speciális esetei

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 9/1/2020. (2020. 09. 08.) T. határozata, a Magyarországon előállított és forgalomba hozni kívánt borászati termékek után fizetendő szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulásról szóló piacszervezési intézkedés, illetve a határozat kiterjesztéséről szóló 70/2020. (XII. 29.) AM rendelet  alapján valamennyi Magyarországon forgalomba hozott borászati termék után a forgalomba hozó, külföldön kiszerelt termék esetén az első magyarországi forgalmazó köteles pénzügyi hozzájárulást fizetni. A hozzájárulás a HNT által koordinált közösségi bormarketing tevékenység, valamint a mértékletes borfogyasztást és a borkultúra népszerűsítését szolgáló rendezvények és akciók finanszírozását szolgálja.

Mivel a külföldön kiszerelt és Magyarországra szállított termékekhez kapcsolódó adatszolgáltatás alapvetően más kötelezetti kört érint, emellett kisebb a visszaigénylés gyakorisága ezeknél a termékeknél, ezért a két témakört célszerű külön kezelni.

Magyarországon előállított borászati termékek után befizetett hozzájárulás visszaigénylése

A vonatkozó rendeltben foglaltak értelmében, az abban meghatározott keretek között lehetőség van a befizetett hozzájárulások visszaigénylésére.

A HNT minden hét első munkanapján készíti el a befizetendő hozzájárulásról szóló számviteli bizonylatot a HEGYIR-ben szereplő érvényes „C” típusú származási bizonyítványok alapján.

Mivel a Magyarországon előállított és forgalomba hozott termékek esetén a hozzájárulást csak az érvényes „C” típusú származási bizonyítvánnyal rendelkező tételekre kell megfizetni, így a kiállítás utáni hét első munkanapjáig visszavont „C” típusú származási bizonyítványok alap esetben nem képezik a számviteli bizonylat alapját. Ha azonban a származási bizonyítványt a számviteli bizonylat kiállítása után vonják vissza, akkor a befizetésre kötelezett borászati termelő jogosult a hozzájárulást visszaigényelni, annak más tételre való átvezetését, esetleg módosítását kérni.

A visszaigényléshez rendszeresített Kérelem szakmaközi bormarketing pénzügyi hozzájárulás visszaigénylése, átvezetése, illetve módosítása iránt című nyomtatványt az alábbi esetekben kell kitölteni:

  1. „C” típusú származási bizonyítvánnyal rendelkező tétel igazolt megsemmisülése

(Ide tartozik pl.: a borászati terméket szállító, felborult kamion; a borászati terméket tároló tartály sérülése; a borászati termék NÉBIH határozatban előírt kötelező megsemmisítése; lopás, rongálás; lepárlás; hatósági mintavétel)

Az ilyen tétel után befizetett szakmaközi bormarketing járulékból a megsemmisült mennyiségre vonatkozó összeg visszaigényelhető vagy más tételre átvezethető.

  1. Egy forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező borászati termék tétel további feldolgozás céljából történő, vagy borászati termék származási bizonyítvánnyal rendelkező tétel több borászati termék tételre bontása

(Ide tartoznak azok az esdetek is, amikor pl.: a „C” típusú származási bizonyítványt az ügyfél még a NÉBIH forgalomba hozatali engedélyeztetés előtt visszavonja/módosítja; a borbíráló bizottsági vagy NÉBIH minősítésen a tétel visszautasításra kerül.)

Ezekben az esetekben a tétel „C” típusú származási bizonyítványát a hegybíró visszavonja. A tétel után fizetendő hozzájárulásról korábban számviteli bizonylat készült, és a hozzájárulást a kötelezett valószínűleg be is fizette. Mivel a tétel a további feldolgozás eredményeként több másik tételként kerül majd forgalomba, így a termelő mentesül a korábbi befizetési kötelezettsége alól, és helyette a megkért új „C” típusú származási bizonyítvány(ok)on szereplő mennyiség(ek)re vonatkozóan keletkezik újra hozzájárulás fizetési kötelezettsége. Ennek teljesítéséhez felhasználhatja a korábban befizetett összeget. Abban az esetben, ha a korábban kiállításra került számviteli bizonylaton szereplő összeg nem került befizetésre, akkor az adott számviteli bizonylat törlésre kerül.

  1. OEM/OFJ esetében eltérés a forgalomba hozatali engedély és a „C” típusú származási bizonyítvány között

Jelenleg ennek az esetnek még nincs jelentősége, mivel a hozzájárulás mértéke OEM, OFJ és FN termékek esetén egyenlő, és a termékleírásokat gondozó hegyközségi szervezetek nem határoztak meg többletjárulékot. A későbbiekben azonban eltérő lehet az egyes eredetvédelmi kategóriákba tartozó termékek után fizetendő hozzájárulás mértéke, ezért a módosítást követően a termelőnek kiegészítő fizetési kötelezettsége vagy visszaigénylési jogosultsága keletkezhet. Ekkor kérheti a korábban meghatározott hozzájárulás módosítását.

A fenti esetekben a visszautalás, illetve átvezetés iránti kérelmet az érintett „C” típusú borszármazási bizonyítványt kiállító hegybíróhoz kell benyújtani.

Visszaigénylés

A visszaigénylés a már befizetett összeg visszautalásának kérése megalapozott kérelem esetén. Ez akkor lehet indokolt, ha a visszatérítésre jogosult tétel csak hosszabb idő után, esetleg egyáltalán nem kerül forgalomba. Ilyenkor a borászati termelő kérésére a HNT a befizetett összeget a kérelem Titkárságra történő beérkezését követő 8 napon belül visszautalja.

Átvezetés

Az átvezetés a már befizetett összegnek egy vagy több másik, „C” típusú származási bizonyítvánnyal és hozzájárulás fizetési kötelezettséggel rendelkező tétel számviteli bizonylatának kiegyenlítésére történő felhasználása.

Ilyenkor a borászati termelő kérésére a HNT a befizetett összeget a kérelem Titkárságra történő beérkezését követő 8 napon belül a termelő nevére szóló más, kiegyenlítésre váró tétel(ek)re átvezeti.

Módosítás

A módosítás az adott tételre vonatkozó fizetési kötelezettség összegének megváltoztatása abban az esetben, ha a tétel eredetvédelmi besorolásának változása miatt a hozzájárulás mértéke eltér az eredetileg meghatározottól.

A borászati terméket forgalomba hozó borászat – a forgalomba hozatali engedély szerinti kategóriákba tartozó borászati termékek mennyisége alapján – az érintett „C” típusú borszármazási bizonyítványt kiállító hegybírónál kezdeményezheti a számára megállapított hozzájárulás módosítását, ha a forgalomba hozatali engedélyben szereplő OEM vagy OFJ eltér a „C” típusú származási bizonyítványban feltüntetett OEM-től vagy OFJ-től.

A HNT a kérelem Titkárságra történő beérkezését követő 8 napon belül elvégzi a szükséges módosításokat, és a kérelemben megjelöltek szerint

  1. a) módosítja a meg nem fizetett hozzájárulás mértékét vagy
  2. b) a megfizetett hozzájárulást a kérelemben megjelölteknek megfelelően visszafizeti vagy másik tételre átvezeti.
  3. február