Tájékoztató a szerkezetátalakítási és átállítási támogatással kapcsolatban

Tisztelt Tagjaink!

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatáshoz kapcsolódó egyéni terv benyújtási időszaka 2020. november 16 – 30. Kérjük fokozottan figyeljenek az egyéni tervek kitöltése során a csatolandó dokumentumok meglétére!

A benyújtandó dokumentumok listája:

Amennyiben a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul meg, vagy a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű, eredeti magánokirat(ok), amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni. A nyilatkozat mintája a 108/2020. (XI. 14.) számú Kincstár Közlemény 1. melléklete. (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/108-2020-xi-14-szamu-kincstar-kozlemeny)

Újratelepítési engedély, vagy az átváltott telepítési engedély másolata – kivéve a szőlőültetvénytermesztéstechnológiai módszereinek javítása tevékenység végrehajtása esetén.

Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró igazolása az ültetvényben található szőlőfajtáról és az ültetvény telepítésének évéről.

Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a hegybíró igazolása az egyéni tervben megjelölt ültetvényről arra vonatkozóan, hogy a benyújtást megelőző három borpiaci év szüreti jelentése alapján az ültetvény termő ültetvénynek minősül-e, valamint az ültetvény beállottságáról és szakszerű műveléséről.

Szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása esetén a meglévő támberendezésről készített oldalnézeti vázrajz. Elérhető sablon: http://www.hnt.hu/nyomtatvanyok/borszolo-telepitese-es-kivagasa/

Családi gazdaság tagja által benyújtott egyéni terv esetében a családi gazdaság meglétét igazoló határozat másolata.

Az alábbi dokumentum beszerzése szükséges, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó 2 pontértéket.

 • Az iskolai végzettséget hitelt érdemlően igazoló irat(ok) másolata(i), amennyiben a kérelmező vagy nem természetes személy esetén a kérelmező valamely tulajdonosa vagy alkalmazottja rendelkezik a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 12. számú mellékletének I. részében meghatározott, illetve azoknak megfeleltethető iskolai végzettségek valamelyikével

Az alábbi dokumentumok egyikének beszerzése szükséges, amennyiben érvényesíteni kívánja az ez után járó 14 pontértéket.

 • Hegybíró igazolása arról, hogy a kérelmező rendelkezik a támogatással érintett ültetvény termésére a termőre fordulását követően legalább 5 borpiaci évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő, a termőre fordulást követően legalább 3 éves felmondási időt tartalmazó szerződéssel

vagy

 • Hegybíró igazolása arról, hogy a kérelmező az elmúlt öt borpiaci év átlagában az általa művelt szőlőterület legalább 65%-ának termését legalább 5 évre szóló, az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés keretében értékesítette

vagy

 • Elismert termelői integrációs szervezet igazolása a kérelmező fennálló tagságáról

vagy

 • Bor előállítására vonatkozó érvényes működési engedély másolata, ha a kérelmező érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkezik, továbbá
 • ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési engedéllyel közeli hozzátartozója rendelkezik, akkor a közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolata,
 • ha a kérelmező természetes személy, és az érvényes borászati üzem működési engedélyes a kérelmező tulajdonában álló vállalkozásnak tagja, akkor a vállalkozás igazolása az érvényes borászati üzem működési engedélyes vállalkozásban betöltött tagságról,
 • ha a kérelmező vállalkozás valamely tagjának közeli hozzátartozója rendelkezik érvényes borászati üzemengedéllyel, akkor a vállalkozás igazolása a tag vállalkozásban betöltött tagságáról, valamint a tag és a borászati üzemengedéllyel rendelkező természetes személy között fennálló közeli hozzátartozói kapcsolat igazolására szolgáló okirat másolata vagy
 • kapcsolt vállalkozás esetén arra vonatkozó irat másolata, hogy a bor előállítására vonatkozó érvényes borászati üzem működési engedéllyel rendelkező kapcsolt vállalkozás a kérelmező kapcsolt vállalkozása.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a Polgári Törvénykönyvben foglalt közei hozzátartozói kapcsolatot (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) okirattal szükséges igazolni, a kérelmező nyilatkozata erről nem elegendő.

Ennek megfelelően anyakönyvi kivonatok, határozatok, jegyzői/közjegyzői okiratok, esetleg okmányok másolatai fogadhatók el erre vonatkozóan.

Az Agrárminisztérium tájékoztatása alapján az 1308/2013/EU rendelet 168. cikkének megfelelő szerződés kötelező tartalmi elemei az alábbiak:

 • a szállított termékekért fizetendő ár,
 • a szállítandó termékek mennyisége és minősége,
 • a szállítások ütemezése,
 • a szerződés időtartama, amely lehet határozott vagy határozatlan,
 • felmondási záradék,
 • a kifizetési időszakokra és eljárásokra vonatkozó részletek,
 • a mezőgazdasági termékek átvételére vagy szállítására vonatkozó rendelkezések, valamint
 • a vis maior esetén alkalmazandó szabályok.

A fentieknek megfelelően a megkötött szerződésnek elengedhetetlen eleme a termékért fizetendő ár. Az ár meghatározása két módon is történhet:

 • lehet állandó (vagyis a szerződésben számszerűen rögzített), vagy
 • olyan képlet, amely alkalmas az ár pontos kiszámítására.

Példa a képletre:

 • a HNT által kiadott árprognózisban szereplő összeg, de legalább 150 Ft/kg,
 • 150 Ft/kg, de legalább 1.200.000,- Ft/ha.

Ennek megfelelően a „piaci ár” fordulat szerződésbe foglalása nem számít képletnek, az ilyen szerződésre pluszpont nem adható.

A hegybírói igazolás iránti kérelmek elérhetőek a HNT honlapján:
http://www.hnt.hu/nyomtatvanyok/borszolo-telepitese-es-kivagasa/

A Magyar Államkincstár kitöltési útmutatója elérhető az alábbi linken:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8915166/Beny%C3%BAjt%C3%A1si+seg%C3%A9dlet_egy%C3%A9ni+terv+2020_2021.pdf/08304b86-4fd0-48c0-81d8-7d3ec1b2f716?version=1.0

Általános tudnivalók a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó kérelmek – egyéni terv és kifizetési kérelem – elektronikus benyújtásához:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8915166/%C3%81ltal%C3%A1nos+inform%C3%A1ci%C3%B3k_k%C3%A9relembeny%C3%BAjt%C3%A1s.pdf/2dc86ed1-a525-4fd8-85ad-2cc9bd33e727?version=1.0

A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet elérhető az alábbi linken:
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=222752.391519