Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása a környezetvédelmi termékdíj számítás és visszaigénylés kapcsán

Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása a környezetvédelmi termékdíj számítás és visszaigénylés kapcsán

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR-rendszer) 2023. július 1-i hatályba lépését követően írásban kereste meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt a környezetvédelmi termékdíj 2023. június 30. utáni számításának és visszaigénylésének szabályaival kapcsolatban.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal alábbiakban ismertetett tájékoztatása szakmai véleménynek minősül, kötelező jogi erővel nem bír!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatásának összefoglalása:

„A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR-rendszer) 2023. július 1-i hatályba lépésével párhuzamosan módosultak a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet egyes rendelkezései is.

A 2011. évi LXXXV. törvény 2023. július 1-jétől hatályos 2. melléklet 1. pontja alapján a termék- és anyagáramonként fizetendő termékdíjtételt a T=(AT-F) képlet alapján, két tizedes pontossággal kell meghatározni. A képletben az AT az adott termék- vagy anyagáramra vonatkozó általános termékdíjtétel (Ft/kg), míg az F a termékdíj megállapítási időszak első napján hatályos gyártói felelősségi díj (Ft/kg).

A termékdíjköteles termékek díjtétele 2023. július 1-jét követően is változatlan maradt, ugyanakkor abból levonható a megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díj.

Tárgyi hatály

A csomagolás termékáramnál a termékdíjas szabályozás és a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségről szóló szabályozás tárgyi hatálya eltér egymástól. A termékdíjas szabályozás tárgyi hatálya alá a csomagolószer tartozik, míg a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség tárgyi hatálya alá a csomagolószerből létrehozott csomagolás. Ennek áthidalására a 2011. évi LXXXV. törvény 2. melléklete tartalmaz egy kiegészítő rendelkezést, mely szerint a csomagolószer esetén az abból előállításra kerülő csomagolás után fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díjat kell figyelembe venni.

Személyi hatály

Abban az esetben, ha a termékdíj fizetésére kötelezett személye elválik az EPR fizetésre kötelezettől, akkor is érvényesíthető a levonás. A 2011. évi LXXXV. törvény. 2. számú melléklete szerinti termékdíj tételt csökkenteni kell a 8/2023. (VI. 2.) EM rendelet szerinti díjtételekkel.

Kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség keletkezése és visszaigénylésének lehetősége

Amennyiben a termékdíjköteles csomagolószer után jogszerűen megfizetésre került a termékdíj a csomagolószer első belföldi forgalomba hozatalával 2023. június 30. előtt és ezt követően hozta abból létre a csomagolást a gazdálkodó majd azt elsőként belföldi forgalomba hozta, kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettsége keletkezett.

A csomagolást alkotó csomagolószer július elsejét megelőző első belföldi forgalomba hozatala során a kiterjesztett gyártói felelősségi díj levonására ugyanakkor nincs még lehetőség, így kettős fizetési kötelezettsége keletkezne a hulladékgazdálkodás költségek megfizetése vonatkozásában.

Ezt a problémát a jogalkotó a 2011. évi LXXXV. törvény módosításával, egy átmeneti rendelkezés beiktatásával [40. § (6) bekezdés] orvosolta, így lehetővé vált, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizető gazdálkodó visszaigényelhesse ezekben az esetekben a megfizetett környezetvédelmi termékdíjból a kiterjesztett gyártói felelősségi díj összegét.

Nyilvántartás

Ezzel összhangban változott a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet visszaigénylésre vonatkozó 24. § (5) bekezdése is, amely meghatározza, hogy a 2011. évi LXXXV. törvény 40. § (6) bekezdésében meghatározott visszaigénylő nyilvántartásának mit kell tartalmaznia.

E szerint a nyilvántartásban a termékdíj megfizetésének adatait, a körforgásos termék KF kódját, tömegét, és a kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésének napját és a díjról kiállított számla számát kell szerepeltetni.

A visszaigényléshez szükséges a 2011. évi LXXXV. törvény szerinti számlazáradékok helyes alkalmazása is. A törvényben nem változott a számlazáradékolási kötelezettség, a kötelező eseteket a 2011. évi LXXXV. törvény 13. §-a tartalmazza, a záradékszöveg mintákat pedig a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. 7-9. §-ai tartalmazzák.

A megfizetett termékdíj visszaigénylése

A megfizetett termékdíj kizárólag akkor igényelhető vissza, ha az EPR díj is igazoltan megfizetésre került, így legkorábban csak annak megfizetését követően (abban a negyedéves bevallásban) nyílik lehetőség a termékdíj visszaigénylésére.

A visszaigénylésre a ’KTBEV jelű nyomtatvány erre vonatkozó lapján (VIS) való feltüntetéssel van lehetőség.”