Megjelent a “Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” című pályázati felhívás

Megjelent a „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” című (KAP-RD01a-RD12-1-24 kódszámú) pályázati felhívás

A támogatási kérelmek benyújtására 2024. szeptember 10. és 2025. április 28. között van lehetőség.

 Kedvezményezettek köre

Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult támogatásra, ha igazolja

 1. legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik
 2. árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A kedvezményezett benyújtási szakaszonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely több célterületre is vonatkozhat. A kedvezményezett eltérő benyújtási szakaszokban benyújtott és különböző megvalósítási helyekre vonatkozó több kérelem alapján is részesülhet támogatásban. A támogatási kérelmek benyújtására 2024. szeptember 10. napjától van lehetőség, az alábbiak szerint meghatározott benyújtási szakaszokban:

 1. benyújtási szakasz: 2024. szeptember 10. – 2024. szeptember 23.
 2. benyújtási szakasz: 2024. szeptember 24. – 2024. október 7.
 3. benyújtási szakasz: 2025. április 1. – 2025. április 14.
 4. benyújtási szakasz: 2025. április 15. – 2025. április 28.

A támogatás benyújtásának módja

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően elérhető elektronikus felületen (www.mvh.allamkincstar.gov.hu) keresztül lehet benyújtani.

Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek:

 1. Új borszőlőültetvény telepítése. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni a 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot.

A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.

 1. Borszőlő betakarítására alkalmas gépek beszerzése a felhívás 3.3. pont III. (A műveletek tervezésével, megvalósításával kapcsolatos elvárások) 16. alpontjának (meglévő vagy új telepítésű ültetvény(ek) együttes mérete eléri a legalább 2,0 ha területnagyságot) és

a felhívás 9.4. (Az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások) pontjának figyelembevételével:

 1. a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 2. b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.

Borszőlőültetvény telepítéshez kapcsolódó tevékenységek esetében választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

–  Az 1. célterület vonatkozásában:

 1. a) Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
 2. b) Maximum 1 db, legfeljebb 85 kW motorteljesítményű traktor beszerzése

 

–  A 2. célterület vonatkozásában:

 1. telepített borszőlőültetvény ültetvény víztakarékos (csepegtető vagy mikroszórófejes) öntözési infrastruktúrájának kiépítése, öntözőrendszer létesítése.

Új Borszőlőültetvény telepítéséhez kapcsolódó előírások

 1. A támogatási kérelem benyújtásakor mellékelni kell a terület fekvése szerint illetékes hegybíró által kiadott új telepítési engedélyt.
 2. A kedvezményezett köteles a borszőlőültetvény telepítését a jóváhagyott talajvédelmi terv és a hegybíró által kiadott telepítési engedély, továbbá a telepítési terv szerint megvalósítania, amelyről 4. melléklet II. pontja szerinti, minimális tartalmi elemekkel rendelkező telepítési naplót köteles vezetni.
 1. A telepítéshez felhasznált szaporítóanyag származását az első a szaporítóanyag elszámolását is tartalmazó kifizetési kérelem benyújtásakor kell igazolni. A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó, a kérelmező nevére kiállított származási  igazolás másolatát, nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a kérelmező nevére kiállított, a felhasznált szaporítóanyag származását igazoló dokumentumot (adás-vételét igazoló számla, szállítólevél, származási igazolás).

A felhasznált szaporítóanyag lehet:

 1. a) engedélyes árutermelő szőlő iskolában előállított, hatóság által ellenőrzött, a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 8. melléklete szerint minősített ültetési anyag,
 2. b) nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a hazai minőségi előírásoknak minden tekintetben megfelelő ültetési anyag.
 3. A támogatással érintett ültetvényt a műveletmegvalósítás befejezésétől számított 13. borpiaci év végéig művelési kötelezettség terheli.
 4. A kedvezményezettnek az ültetvény nem termő időszakában ápolási kötelezettségének eleget kell tennie. Az ápolási kötelezettség teljesítéséről köteles gazdálkodási naplót vezetni.
 5. Az ültetvénytelepítéshez kapcsolódóan a 11. melléklet III. pontjában rögzített minimális adattartalommal telepítési terv benyújtása kötelező.
 6. A telepített ültetvénynek el kell érnie a legalább 4000 db oltvány/dugvány/ha tőszámot.
 7. A borszőlőültetvény telepítés kizárólag új, korábban nem használt alapanyagok beszerzésével, valamint felhasználásával hajtható végre.
 8. A támogatási kérelemhez csatolni kell az ültetvény művelési módja szerinti támrendszeréről készített vázrajzot, amelyben fel kell tüntetni a művelési módot, az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok átmérőjét és talajtól mért távolságukat, a vég- és soroszlop anyagát, valamint a végoszlop rögzítés módját.
 9. A felhívás szerint telepítési támogatás kizárólag borvidékbe sorolt településen megvalósuló, új telepítési engedély alapján telepített ültetvényekre vehető igénybe. A borvidékek felsorolását a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 1. melléklete tartalmazza. Adott borvidék vonatkozásában figyelembe vehető települések megtalálhatók az adott borvidék oltalom alatt álló eredetmegjelölés  termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” fejezetében (a termékleírások a következő linken érhetők el: https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok ).

Bővebb információk és segédletek elérhetők a KAP honlapján https://kap.gov.hu/tamogatas/kap-rd01a-rd12-1-24  linkre kattintva.