Augusztus 15-ig nyújtható be elektronikus úton a kifizetési kérelem a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi („amerikai szőlőkabóca elleni”) védekezés támogatás iránt

A 2021. évi „Kifizetési kérelem” benyújtás részletes feltételeit a Magyar Államkincstár 62/2021. (VII.28.) számú Közleménye  tartalmazza.

A tárgyévben kizárólag egy kifizetési kérelem nyújtható be, melyben a növényegészségügyi megelőzés, illetve a növényegészségügyi felszámolás támogatása együttesen is igényelhető.

I. A növényvédőszeres védekező tevékenység jellege:

1) növényegészségügyi megelőzés: a nem körülhatárolt területen a fitoplazma fertőzés szőlőültetvényen történő kialakulásának megelőzésével összefüggésben a szőlőültetvényen elvégzett, a fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszeres védekező tevékenység.

  • A növényegészségügyi megelőzés támogatása iránti kifizetési kérelem kizárólag abban az esetben igényelhető, amennyiben a tárgyév március 31-ig benyújtott  előzetes növényegészségügyi megelőzés támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet a Kincstár befogadta.

2) növényegészségügyi felszámolás:  a körülhatárolt területen a szőlőültetvényen kialakult fitoplazma fertőzés felszámolásával összefüggésben a szőlőültetvényen elvégzett, a növényvédelmi hatóság által elrendelt kötelező, a fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszeres védekező tevékenység.

II. A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

  • borszőlő termelése esetén a gazdasági aktát vezető hegybíró által kiállított, a szőlőültetvény adatairól, valamint annak tárgyévi, szőlőtermelő általi rendeltetésszerű műveléséről szóló igazolás másolatát;
  • a növényvédőszer megvásárlását igazoló, a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát,
  • a növényvédőszer gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által a szőlőtermelő vagy az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés nevére kiállított és a kifizetési kérelem benyújtásának időpontját megelőzően teljeskörűen kiegyenlített számla másolatát,
  • a növényvédőszer gépi bérmunka-szolgáltatás útján történő kijuttatása esetén a gépi bérmunka-szolgáltatást végző nevére kiállított, a gépi bérmunka-szolgáltatás keretében felhasznált növényvédőszer megvásárlását igazoló számla másolatát;
  • a számla pénzügyi rendezését hitelt érdemlően igazoló bizonylat – így különösen bankszámlakivonat vagy pénzintézet által kiadott, hiteles teljesítésigazolás – másolatát vagy a számla kiállítójának nyilatkozatát a számla pénzügyi rendezéséről, ha a pénzügyi teljesítés ténye a számlán nem szerepel;
  • a szőlőültetvényre vonatkozó tárgyévi – I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszer felhasználása esetén a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet szerinti – permetezési napló másolatát;
  • a szőlőtermelőnek a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződésben való tagsága igazolása céljából a termelői szerveződés alapszabályának vagy egyéb, ezt igazoló dokumentumának másolatát, ha a kifizetési kérelmet felhatalmazás alapján igénylő termelői szerveződés nyújtja be; és
  • ha a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő jogosult I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszer kijuttatására, akkor a szőlőtermelő vagy a termelői szerveződésben tagsággal rendelkező szőlőtermelő nevére kiállított, erről szóló engedély másolatát.

III. A  borszőlő  rendeltetésszerű műveléséről szóló hegybírói igazolás iránti kérelem nyomtatvány a HNT honlapjáról letölthető az alábbi linkre kattintva:

https://www.hnt.hu/hegybiroi-igazolas-kerelmek-tamogatasokhoz/

A fitoplazma fertőzést terjesztő amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) elleni védekezésre a tárgyévre vonatkozóan engedélyezett rovarölőszer használható. A Magyarországon engedélyezett növényvédő szerek hivatalos adatbázisa a  mellékelt linken található:  https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso

A támogatással kapcsolatos bővebb információkat a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) rendelet tartalmazza.