Április 1-től igényelhető az új borszőlőültetvények telepítési engedélye

Az uniós szabályozás alapján a tagállamokban a növekedés éves mértéke legfeljebb az előző borpiaci évben megállapított belföldi szőlőterület 1 százaléka lehet. Ebből adódóan azon hegyközségi tagoknak, akik telepítési jog/jogosultság felhasználása nélkül valósítanának meg borszőlőültetvény létesítést, április 30-ig van lehetőségük igényelni az új telepítési engedélyt.

A borszőlőültetvény telepítési engedélye iránti kérelmet április 1. és április 30. között kell benyújtani az új telepítéssel érintett terület szerinti illetékes hegybíróhoz.

Az új szőlőültetvények telepítésének engedélyezését a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 10. §-a alapján az új telepítések számára engedélyezhető terület nagysága 2022. év vonatkozásában 618 hektár.

Kérelemhez mellékelni kell:

  1. A talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló, véglegessé vált, egy évnél nem régebbi döntésének másolatát, amely saját gyökerű szaporítóanyag felhasználása esetén tartalmazza az érintett földterület talaj immunitására vonatkozó rendelkezést is.
  2. Kérelmező használatában lévő összes földterületre vonatkozó földhasználati összesítőt.
  3. Közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak, az özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén az özvegyi joggal rendelkező személynek vagy a haszonélvezőnek a saját vagy közös tulajdonban lévő, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezőnek, illetve az özvegyi joggal rendelkező személynek teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozata eredeti példányban.
  4. Használatot biztosító jogviszony (pl.: haszonbérlet) fennállása esetén a használatba adónak az új telepítésre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozatát eredeti példányban.
  5. Kísérleti célú ültetvény létesítése esetén a kérelemhez csatolni kell a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolását megalapozó termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély másolatát.
  6. Törzsültetvény létesítése esetén a létesítésre vonatkozó engedély másolatát.

Kérelem kitöltésénél lehetősége nyílik a kérelmezőnek a telepítési feltételek vállalására, amely plusz pontokat biztosít az esetleges túligénylés esetén bekövetkező rangsorolás elbírálásakor.

Fontos megemlíteni, hogy a borrégiónként meghatározott legfeljebb 4 ajánlott fajta közül történő telepítésének vállalását nem kötelező jelölni a kérelem nyomtatványon. Viszont aki a jelöléssel vállalja ezt a plusz pontért, az a telepítés során már nem térhet el az engedélyezett ajánlott fajta valamelyikének telepítésétől.

Az új telepítési engedély minden esetben 3 évig használható fel. Amennyiben az új telepítést a termelő az engedély érvényességi idején belül nem végzi el, az engedély lejárati napjától számított két naptári éven belül nem nyújthat be új telepítési engedély iránti kérelmet.

Az esetleges új borszőlőültetvény telepítéséhez a Vidékfejlesztési Alapból utófinanszírozású támogatás igénylésével összefüggő a pályázati felhívás részleteiről a www.szechenyi2020.hu  oldalon tájékozódhatnak.

Részletes információk és a szükséges nyomtatványok a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának honlapján www.hnt.hu -n és a hegyközségi irodákban érhetők el.

Kérelem borszőlő új telepítési engedély iránt 2022

2022 – Új telepítések esetén kiemelt borrégiós fajták